LekarzPomaga.pl - OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA (AML/ANLL)

Choroby szpiku kostnego, choroby krwi i węzłów chłonnych

Ostra białaczka szpikowa (AML/ANLL)

Opublikowano:

Tagi publikacji: Ostra białaczka szpikowa

Ostra białaczka szpikowa

Ostra białaczka szpikowa (AML/ANLL), jest to choroba należąca do nowotworów złośliwych układu białokrwinkowego, spowodowana rozrostem nowotworowym prekursorów komórek krwi.

AML charakteryzuje się zaburzoną proliferacją oraz dojrzewaniem komórek krwi, wraz z gromadzeniem się form niedojrzałych w szpik, z naciekami różnych narządów i tkanek.

Do poznanych czynników ryzyka należy przede wszystkim narażenie na promieniowanie jonizujące oraz benzen, a ponadto wcześniejsza chemioterapia z użyciem leków alkilujących i inhibitorów topoizomeraz.

Początek choroby jest nagły, objawiający się niespecyficznymi symptomami, do których należą przede wszystkim:

  • objawy ogólne związane z osłabieniem
  • objawy niedokrwistości
  • objawy upośledzonej odporności
  • objawy skazy krwotocznej

U 5% chorych może dojść do objawów leukostazy. Jest to objaw związany z zaburzeniem przepływu krwi spowodowany wysoką leukocytozą sięgającą rzędu 100000/mikrolitr. W przypadku naciekania narządów przez komórki białaczkowe może dojść do pojawiania się guzków w skórze, nacieków dziąseł, powiększenia śledziony, wątroby lub bólów kostnych.

W badaniach laboratoryjnych występują odchylenia w morfologii krwi obwodowej:

  • leukocytoza
  • niedokrwistość
  • małopłytkowość
  • obecność komórek blastycznych w rozmazie

Rozpoznanie opiera się przede wszystkim na biopsji szpiku. Podstawowym kryterium jest obecność >20% blastów w szpiku. Wykonywane są ponadto  badania morfologiczne, cytochemiczne, immunofenotypowanie oraz cytogenetyczne, na podstawie których klasyfikowana jest białaczka.

Leczenie oparte jest o trójstopniowy schemat, na który składa się indukcja remisji, konsolidacja remisji oraz leczenie podtrzymujące. Przy lepszym stanie biologicznym dąży się do całkowitego wyleczenia z przeszczepem szpiku kostnego.