Regulamin główny Portal medyczny logo

LekarzPomaga.pl - Regulamin główny

Regulamin główny

Poniższy Regulamin obowiązuje od dnia 20.08.2018r

Aby korzystać z Portalu LekarzPomaga.pl oraz aby uzyskać świadczenia usług drogą elektroniczną konieczna jest akceptacja poniższego Regulaminu oraz Polityki prywatności (Zasady ochrony danych osobowych)

Definicje

Portal – działający od 2013r. Portal LekarzPomaga.pl, dostępny pod domeną: https://lekarzpomaga.pl, którego właścicielem jest Magdalena Pikul, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „PPL Magdalena Pikul” z siedzibą pod adresem ul. 3 Maja 28 lok. 28, 35-030 w Rzeszowie, tel: phone number, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numery: NIP 817-216-04-78 oraz REGON: 180982800.

Administrator – przedstawiciel właściciela Portalu, zarządzający Portalem w jego imieniu jak również sam właściciel.

Ekspert – osoba, posiadająca Konto Eksperta posiadająca ważny tytuł lekarza lub w przypadku ekspertów w dziedzinie dietetyki –osoba o wykształceniu kierunkowym z dziedziny dietetyki.

Konto Eksperta – miejsce w Portalu dostępne po zarejestrowaniu i zalogowaniu się Eksperta.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu LekarzPomaga.pl

Konwersacja / Konwersacja między Użytkownikiem a Ekspertem – zadanie pytania Ekspertowi przez Użytkownika oraz odpowiedź Eksperta Użytkownikowi, lub w razie potrzeby zadanie pytania dodatkowego ze strony Eksperta z prośbą o uzupełnienie brakujących informacji, uzupełnienie informacji przez Użytkownika po czym odpowiedź końcowa udzielona przez Eksperta

Anonimizacja - usunięcie danych pozwalających na identyfikację Użytkownika z treści takich jak: nazwisko, nazwa firmy, placówki, numeru telefonu, pesel etc.

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu LekarzPomaga.pl.
 • Portal LekarzPomaga.pl jest zbiorem artykułów o tematyce medycznej oraz około medycznej a także daje on możliwość płatnej konsultacji medycznej na zasadzie Konwersacji z Ekspertem w danej dziedzinie medycyny, bądź Ekspertem w dziedzinie dietetyki w przypadku konsultacji dietetyczno-żywieniowej.
 • Wszelkie prawa do zamieszczonych w Portalu treści oraz grafiki posiada Portal LekarzPomaga.pl, ich kopiowanie bez zgody Administratora jest zabronione.
 • Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, wyjątek stanowią płatne usługi świadczone przez Portal drogą elektroniczną.
 • Płatności na Portalu LekarzPomaga.pl dokonywane są za pośrednictwem platform: Przelewy24 oraz PayPal
 • Koszta oraz regulacje dotyczące płatnych pytań:
  1. Koszt pytania do lekarza jest indywidualny dla każdego z lekarzy.
  2. W cenie jednego pytania do Eksperta zawarta jest również odpowiedź na ewentualne pytanie dodatkowe ze strony Eksperta, jeżeli Ekspert uzna za konieczne uzupełnienie informacji przez Użytkownika
 • Z płatnych usług mogą korzystać jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Korzystanie z Portalu nie wymaga rejestracji ani logowania przez Użytkowników, wyjątek stanowią Eksperci, którzy udzielają odpowiedzi na pytania Użytkowników.
 • Do prawidłowego funkcjonowania Portalu potrzebna jest przeglądarka obsługująca JavaScript. Strona może nie działać prawidłowo na przeglądarkach Internet Explorer poniżej wersji 8.
 • Portal wykorzystuje różne rodzaje plików cookies -aby zapoznać się z "Polityką Cookies" przejdź do Polityki prywatności. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies w przeglądarce Użytkownika, Strona może nia działać prawidłowo
 • Użytkownik korzystając z Portalu zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu oraz Polityki prywatności

§ 2. Regulacje dotyczące zdrowia i porad lekarskich

 • Wszelkie informacje w tym artykuły, opisy chorób oraz inne publikacje w tym opublikowane pytania zadane przez Użytkowników wraz z odpowiedziami lekarzy lub dietetyków mają charakter jedynie informacyjno-edukacyjny. Żadnej z zamieszczonych lub uzyskanych informacji i/lub porad lekarskich nie należy rozumieć jako:
  1. udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28 poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. < Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28 poz. 152)
  2. wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych
  3. wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych
  4. braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii
  5. informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,
  6. stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.
 • Porada Eksperta nie stanowi udzielenia pomocy, opinii ani orzeczenia o stanie zdrowia, czy tez opinii konsylium w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Porada Eksperta nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Porada Eksperta ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
 • Odpowiedzi na pytania płatne udzielane są maksymalnie do 48h od czasu opłacenia pytania (choć przeciętny czas oczekiwania na odpowiedź jest nie dłuższy niż 24h), a w przypadku, kiedy lekarz bądź dietetyk zada pytanie dodatkowe Użytkownikowi lub poprosi o uzupełnienie informacji, odpowiedź udzielona zostanie maksymalnie do 48h od czasu udzielenia odpowiedzi przez Użytkownika.
 • Wszelkie osoby będące autorami porad lekarskich posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza a w przypadku porad dietetycznych wykształcenie kierunkowe związane z dietetyką.
 • Wszelkie odpowiedzi Eksperta będą udzielane z należytą starannością w oparciu o aktualną, najlepszą wiedzę oraz zgodnie z etyką zawodową.
 • Wszelkie odpowiedzi Eksperta będą udzielane z możliwie największym stopniem szczegółowości, jednakże z uwzględnieniem faktu, iż lekarz (dot. pytań skierowanych do lekarza) nie ma możliwości przeprowadzenia realnego osobistego wywiadu, zbadania pacjenta, wglądu do dokumentacji medycznej, przeprowadzenia diagnostyki pacjenta.
 • Każda zarówno porada lekarska jak i porada dietetyczna będzie udzielana wyczerpująco jednakże wprost o jakość i zakres informacji dotyczącej objawów wpisanej każdorazowo w formularz przez użytkownika, z możliwością dodatkowego, pojedynczego pytania ze strony Eksperta do zadającego pytanie Użytkownika jeżeli zaistnieje taka potrzeba (wg oceny Eksperta udzielającego odpowiedzi na pytanie) z prośbą o ewentualne uzupełnienie informacji, jeżeli tych zabraknie
 • Nie będą świadczone usługi analizowania diagnoz postawionych przez innych lekarzy.
 • Wszelkie decyzje dotyczące zastosowania produktów leczniczych, sposobu leczenia, wyboru terapii wskazanych w Portalu winny być poparte fizyczną, osobistą konsultacją z lekarzem.
 • Informacje i opinie zawarte w Portalu zostały zebrane lub opracowane przez Właściciela Portalu w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na wybrane pytanie (wówczas opłata zostanie zwrócona w ciągu 30 dni), w szczególności:
  1. jeśli pytanie nie dotyczy informacji medycznej ani dietetycznej,
  2. dotyczy informacji medycznej czy dietetycznej, na którą Eksperci nie mogą udzielić odpowiedzi z jakichkolwiek przyczyn,
  3. gdy zadane pytanie nie pozwala na konkretną odpowiedź nawet po uzupełnieniu przez Użytkownika informacji dodatkowych o które poprosił lekarz lub dietetyk udzielający odpowiedzi,
  4. zadane pytanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 • Portal udziela informacji medycznych na zadane pytania z zakresu medycyny, (z wyjątkiem stomatologii) dotyczące zdrowia, chorób, zapobiegania im, leczenia oraz z zakresu dietetyki.
 • Portal nie udziela informacji o produktach farmaceutycznych w tym badaniach klinicznych, wyrobach medycznych, pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, zdrowia psychicznego, w zakresie warunków i zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o środkach odurzających, a także o czynnościach lekarskich stanowiących przestępstwo uregulowane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny.
 • Użytkownik nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

§ 3. Dane osobowe zbierane przez Portal LekarzPomaga.pl

 • Użytkownik podający jakiekolwiek dane osobowe na Portalu LekarzPomaga.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Portalu w celach i zakresie zgodnych z realizacją wybranej usługi. Szczegółowo na temat danych osobowych oraz ich przetwarzania w Polityce prywatności (Zasady ochrony danych osobowych)
 • Użytkownik podaje dane dobrowolnie w celu korzystania z usług oferowanych przez Portal. Jednakże chcąc korzystać z usług świadczonych przez Portal podanie niektórych danych jest wymagane a ich niepodanie uniemożliwia świadczenie usług.
 • Użytkownik, zapisujący się na listę mailingową "Newsletter" w sposób bezpośredni czy też po przez zakup lub bezpłatne pobranie e-booka, a także Użytkownik korzystający z usługi "Płatne do lekarza" -nawet jeśli pytanie płatne nie zostało przez niego opłacone, a który wyraził zgodę na otrzymywanie treści marketingowych, wyraża zgodę na otrzymywanie średnio raz w miesiącu (nie częściej niż raz na dwa tygodnie) stałego biuletynu informacyjnego "Newsletter" lub materiałów marketingowych wysyłanych przez Adninistratora Portalu.
 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji po przez kliknięcie w link "Wypisz mnie" widniejący pod treścią każdej z wiadomości "Newsletter" przesłanej do niego lub po przez bezpośrednie zgłoszenie prośby do Administratora Portalu o wypisanie z listy mailingowej za pomocą zakładki "Kontakt"

§ 4. Prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność Użytkownika

 • Użytkownik Portalu zobowiązany jest do korzystania z usług Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 • Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych przez siebie w Portalu w ramach pytania płatnego, zdając sobie sprawę z tego, iż każde pytanie może zostać opublikowane przez Administratora. Materiały te nie naruszają praw autorskich i osobistych osób trzecich.
 • Użytkownik umieszczając materiały w Portalu udziela Administratorom nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych materiałów oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratorów w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Portalu oraz usunięcia z Portalu. Zgodnie z Polityką prywatności Portalu informacje takie jak adres e-mail oraz IP Użytkownika nie będą nigdzie publikowane, rozpowszechniane ani udostępniane.
 • Użytkownik nie może:
  1. wykorzystywać Portalu do innych celów niż wynika to z jego charakteru i przedmiotu
  2. używać wulgaryzmów ani mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność min. podczas zadawania pytania płatnego
  3. wpływać negatywnie na funkcjonowanie Portalu, m.in. poprzez działania z wykorzystaniem wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej
  4. podejmować działania, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący może wpływać na Użytkowników, a także działać na szkodę Użytkowników, Administratora lub innych podmiotów trzecich
  5. korzystać z materiałów zamieszczonych w ramach Portalu w celu innym niż w zakresie dozwolonego użytku
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Portalu a także za wykorzystanie nabytych informacji w ramach korzystania z Portalu
 • Za niestosowanie się Użytkownika do Regulaminu mogą zostać nałożone blokady czasowe na korzystanie z części opcji Portalu bądź także całkowite zablokowanie adresu IP Użytkownika celem całkowitego zablokowania dostępu do Portalu

§ 5. Prawa i obowiązki Administratora

 • Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. publikacji każdego pytania płatnego zadanego przez Użytkownika wraz z odpowiedzią na nie przez Eksperta po uprzedniej anonimizacji*, jak również jeżeli w ocenie Eksperta zajdzie potrzeba zadania pytania dodatkowego, do publikacji całej Konwersacji między Ekspertem a Użytkownikiem wraz z załączonymi zdjęciami (takie dane jak adres e-mail, IP lub załączniki z widocznymi danymi czy twarzą nie są publikowane)
  2. przeprowadzenia modernizacji Portalu, a tym samym do całkowitego czy też częściowego wyłączenia Portalu na czas niezbędny do przeprowadzenia ww. prac jak i do całkowitego zaprzestania działania Portalu
  3. zamieszczania w Portalu treści reklamowych, ogłoszeniowych i innych o podobnym charakterze do treści prezentowanych w tym m.in. reklamy, banery reklamowe, artykuły sponsorowane.
 • Administrator ma obowiązek:
  1. przyłożenia wszelkich starań do prawidłowego funkcjonowania oraz zabezpieczenia Portalu
  2. reagowania w przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów ww. Regulaminu

§ 6. Odpowiedzialność

 • Administrator ani Eksperci nie ponoszą odpowiedzialności:
  1. za informacje i materiały umieszczane w ramach pytania płatnego. Osoba, która zamieszcza w Portalu treści zabronione również w ramach pytania płatnego może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź też osób trzecich
  2. z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z opublikowaniem przez Administratora zdjęć/wizerunku tych osób, jeżeli pochodzą one z materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w ramach pytania płatnego. Wszelką odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który zamieścił sporne materiały
  3. nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Portalu materiałów czy informacji. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik
  4. za skutki wykorzystania informacji nabytych w ramach korzystania przez Użytkownika z Portalu w tym za skutki wykorzystania informacji nabytych w odpowiedzi na pytanie płatne. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik
 • Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Portalu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego
 • Jakiekolwiek odniesienia (linki) do innych stron internetowych nie stanowią wskazania Administratora do ich użytkowania przez użytkowników Portalu

§ 7. Reklamacje

 • Reklamacje związane z działaniem Portalu oraz świadczonymi usługami należy zgłaszać za pomocą "formularza kontaktowego" wybierając odpowiedni temat wiadomości „Reklamacje” nie później niż 7 dni roboczych następujących po zdarzeniu, które jest przedmiotem reklamacji
 • Administrator Portalu rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania
 • Obowiązek udowodnienia nienależytego wykonania usług spoczywa na Użytkowniku zgłaszającym reklamację

§ 8. Zmiany w Regulaminie oraz Polityce Prywatności

 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego Regulaminu oraz Polityki prywatności w dowolnym momencie poprzez opublikowanie nowego Regulaminu lub/i Polityki Prywatności na łamach Portalu LekarzPomaga.pl.
 • Administrator poinformuje Użytkowników o zaistniałych zmianach zamieszczając stosowną informację o tym fakcie na łamach Portalu oraz jeżeli uzna za potrzebne (w przypadku jeśli zmiany będą dotyczyły przetwarzania danych osobowych, pytań do Ekspertów etc.) -wysyłając treść nowego Regulaminu lub/i Polityki Prywatności na adres e-mail Użytkowników.
 • Jeżeli zmiany w Regulaminie lub/i Polityce Prywatności zostaną wprowadzone w trakcie, kiedy Użytkownik będzie oczekiwał na odpowiedź Eksperta, lub w trakcie innej usługi –wciąż będzie obowiązywał go stary Regulamin i Polityka Prywatności do momentu aż Konwersacja między nim a Ekspertem lub dana usługa się zakończy
 • Użytkownikom, którzy nie będą chcieli zaakceptować nowej treści Regulaminu lub/i Polityki Prywatności przysługuje prawo odrzucenia zgody w czasie 30 dni od opublikowania nowej treści. W tym celu powinni skontaktować się z Administratorem Portalu.