Portal medyczny Regulamin główny

Baner Główny Regulamin główny

Pragniemy poinformować, że możliwość zadawania pytań zarówno lekarzom pierwszego kontaktu jak i lekarzom specjalistom na portalu LekarzPomaga.pl zostanie wznowiona z początkiem września 2018r.
Na początku listopada 2018r. zostanie wdrożona nowa wersja portalu dająca Państwu dużo więcej możliwości kontaktu z lekarzami.

Regulamin główny

Aby korzystać z Portalu LekarzPomaga.pl oraz aby uzyskać świadczenia usług drogą elektroniczną konieczna jest akceptacja poniższego Regulaminu oraz Polityki prywatności

Definicje

Portal – Portal LekarzPomaga.pl, dostępny pod domeną: http://lekarzpomaga.pl , którego właścicielem jest Magdalena Pikul, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Prywatna Praktyka Lekarska lek. Magdalena Pikul” z siedzibą pod adresem ul. Al. Ducha Św. 26 lok. 28 39-300 Mielec, tel: +48663637585, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numery: NIP 817-216-04-78 oraz REGON: 180982800.

Administrator – przedstawiciel właściciela Portalu, zarządzający Portalem w jego imieniu jak również sam właściciel.

Ekspert – osoba, posiadająca Konto Eksperta posiadająca ważny tytuł lekarza lub w przypadku ekspertów w dziedzinie dietetyki –osoba posiadająca ważny tytuł lekarza lub o wykształceniu kierunkowym z dziedziny dietetyki.

Konto Eksperta – miejsce w Portalu dostępne po zarejestrowaniu i zalogowaniu się Eksperta.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu LekarzPomaga.pl

Konwersacja / Konwersacja między Użytkownikiem a Ekspertem – zadanie pytania Ekspertowi przez Użytkownika oraz odpowiedź Eksperta Użytkownikowi, lub w razie potrzeby zadanie pytania dodatkowego ze strony Eksperta z prośbą o uzupełnienie brakujących informacji, uzupełnienie informacji przez Użytkownika po czym odpowiedź końcowa udzielona przez Eksperta

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu LekarzPomaga.pl.
 • Portal LekarzPomaga.pl jest zbiorem artykułów o tematyce medycznej oraz około medycznej a także daje on możliwość płatnej konsultacji medycznej na zasadzie Konwersacji z Ekspertem w danej dziedzinie medycyny, bądź Ekspertem w dziedzinie dietetyki w przypadku konsultacji dietetyczno-żywieniowej.
 • Wszelkie prawa do zamieszczonych w Portalu treści oraz grafiki posiada Portal LekarzPomaga.pl, ich kopiowanie bez zgody jest zabronione.
 • Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, wyjątek stanowią płatne usługi świadczone drogą elektroniczną.
 • Koszta oraz regulacje dotyczące płatnych pytań:
  1. Koszt jednego pytania do lekarza przy opłacie przelewem internetowym to: (tymczasowo wstrzymane)
  2. Koszt jednego pytania do lekarza przy opłacie po przez SMS to: (tymczasowo wstrzymane)
  3. Koszt jednego pytania do lekarza przy opłacie za pośrednictwem PayPal lub za pośrednictwem karty kredytowej to: (tymczasowo wstrzymane)
  4. Usługa "płatność SMS" jest dostępna tylko dla polskich operatorów sieci komórkowych
  5. W cenie jednego pytania do lekarza zawarta jest również odpowiedź na ewentualne pytanie dodatkowe ze strony lekarza, jeżeli lekarz uzna za konieczne uzupełnienie informacji przez Użytkownika
 • Z płatnych usług mogą korzystać jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Korzystanie z Portalu nie wymaga rejestracji ani logowania przez Użytkowników, wyjątek stanowią Eksperci, którzy udzielają odpowiedzi na pytania Użytkowników.
 • Do prawidłowego funkcjonowania Portalu potrzebna jest przeglądarka obsługująca JavaScript. Strona może nie działać prawidłowo na przeglądarkach Internet Explorer poniżej wersji 8.
 • Portal wykorzystuje różne rodzaje plików cookies -aby zapoznać się z polityką cookies przejdź do Polityki prywatności. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies w przeglądarce Użytkownika, Strona może nia działać prawidłowo
 • Użytkownik korzystając z Portalu zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

§ 2. Regulacje dotyczące zdrowia i porad lekarskich

 • Wszelkie informacje w tym artykuły, opisy chorób oraz inne publikacje w tym opublikowane pytania zadane przez Użytkowników wraz z odpowiedziami lekarzy lub dietetyków mają charakter jedynie informacyjno-edukacyjny. Żadnej z zamieszczonych lub uzyskanych informacji i/lub porad lekarskich nie należy rozumieć jako:
  1. udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28 poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. < Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28 poz. 152)
  2. wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych
  3. wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych
  4. braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii
  5. informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,
  6. stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.
 • Odpowiedzi na pytania płatne udzielane są maksymalnie do 72h od czasu opłacenia pytania (choć rzeciętny czas odpowiedzi waha się w granicach od kilku do kilkunastu godzin), a w przypadku, kiedy lekarz bądź dietetyk zada pytanie dodatkowe Użytkownikowi lub poprosi o uzupełnienie informacji, odpowiedź udzielona zostanie maksymalnie do 72h od czasu udzielenia odpowiedzi przez Użytkownika.
 • Wszelkie osoby będące autorami porad lekarskich posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza a w przypadku porad dietetycznych prawo wykonywania zawodu lekarza bądź wykształcenie kierunkowe związane z dietetyką.
 • Wszelkie odpowiedzi Eksperta będą udzielane z należytą starannością w oparciu o aktualną, najlepszą wiedzę lekarza oraz zgodnie z etyką zawodową.
 • Wszelkie odpowiedzi Eksperta będą udzielane z możliwie największym stopniem szczegółowości, jednakże z uwzględnieniem faktu, iż lekarz nie ma możliwości przeprowadzenia realnego osobistego wywiadu, zbadania pacjenta, wglądu do dokumentacji medycznej, przeprowadzenia diagnostyki pacjenta.
 • Każda zarówno porada lekarska jak i porada dietetyczna będzie udzielana wyczerpująco jednakże wprost o jakość i zakres informacji dotyczącej objawów wpisanej każdorazowo w formularz przez użytkownika, z możliwością dodatkowego, pojedynczego pytania ze strony lekarza do zadającego pytanie Użytkownika jeżeli zaistnieje taka potrzeba (wg oceny lekarza udzielającego odpowiedzi na pytanie) z prośbą o ewentualne uzupełnienie informacji, jeżeli tych zabraknie
 • Nie będą świadczone usługi analizowania diagnoz postawionych przez innych lekarzy.
 • Wszelkie decyzje dotyczące zastosowania produktów leczniczych, sposobu leczenia, wyboru terapii wskazanych w Portalu winny być poparte fizyczną, osobistą konsultacją z lekarzem.
 • Informacje i opinie zawarte w Portalu zostały zebrane lub opracowane przez Właściciela w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na wybrane pytanie (wówczas opłata zostanie zwrócona w ciągu 30 dni), w szczególności:
  1. jeśli pytanie nie dotyczy informacji medycznej ani dietetycznej,
  2. dotyczy informacji medycznej czy dietetycznej, na którą Właściciel nie może udzielić odpowiedzi,
  3. gdy zadane pytanie nie pozwala na konkretną odpowiedź nawet po uzupełnieniu przez Użytkownika informacji dodatkowych o które poprosił lekarz lub dietetyk udzielający odpowiedzi,
  4. zadane pytanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 • Portal udziela informacji medycznych na zadane pytania z zakresu medycyny, (z wyjątkiem stomatologii) dotyczące zdrowia, chorób, zapobiegania im, leczenia oraz z zakresu dietetyki.
 • Portal nie udziela informacji o produktach farmaceutycznych w tym badaniach klinicznych, wyrobach medycznych, pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, zdrowia psychicznego, w zakresie warunków i zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o środkach odurzających, a także o czynnościach lekarskich stanowiących przestępstwo uregulowane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny.
 • Użytkownik nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

§ 3. Prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność Użytkownika

 • Użytkownik Portalu zobowiązany jest do korzystania z usług Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 • Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych przez siebie w Portalu w ramach pytania płatnego, zdając sobie sprawę z tego, iż każde pytanie może zostać opublikowane przez Administratora. Materiały te nie naruszają praw autorskich i osobistych osób trzecich.
 • Użytkownik umieszczając materiały w Portalu udziela Administratorom nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych materiałów oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratorów w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Portalu oraz usunięcia z Portalu. Zgodnie z Polityką prywatności Portalu informacje takie jak adres e-mail oraz IP Użytkownika nie będą nigdzie publikowane, rozpowszechniane ani udostępniane.
 • Użytkownik nie może:
  1. wykorzystywać Portalu do innych celów niż wynika to z jego charakteru i przedmiotu
  2. używać wulgaryzmów ani mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność min. podczas zadawania pytania płatnego
  3. wpływać negatywnie na funkcjonowanie Portalu, m.in. poprzez działania z wykorzystaniem wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej
  4. podejmować działania, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący może wpływać na Użytkowników, a także działać na szkodę Użytkowników, Administratora lub innych podmiotów trzecich
  5. korzystać z materiałów zamieszczonych w ramach Portalu w celu innym niż w zakresie dozwolonego użytku
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Portalu a także za wykorzystanie nabytych informacji w ramach korzystania z Portalu
 • Za niestosowanie się Użytkownika do Regulaminu mogą zostać nałożone blokady czasowe na korzystanie z części opcji Portalu bądź także całkowite zablokowanie adresu IP Użytkownika celem całkowitego zablokowania dostępu do Portalu
 • Użytkownik podaje dane dobrowolnie w celu korzystania z usług oferowanych przez Portal, w tym także w celu wysyłania materiałów marketingowych na podany adres e-mail
 • Użytkownik, zapisujący się na listę mailingową (newsletter) w sposób bezpośredni czy też po przez pobranie e-booka, a także Użytkownik korzystający z usługi "Płatne pytanie do lekarza" -nawet jeśli pytanie płatne nie zostało przez niego opłacone, wyraża zgodę na otrzymywanie średnio raz w miesiącu (nie częściej niż raz na dwa tygodnie) stałego biuletynu informacyjnego (newsletter) lub materjałów marketingowych wysyłanych przez Adninistratora Portalu. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji po przez kliknięcie w link "Wypisz mnie" widniejący pod treścią każdej z wiadomości newsletter przesłanej do niego lub po przez bezpośrednie zgłoszenie prośby do Administratora Portalu o wypisanie z listy mailingowej za pomocą zakładki "Kontakt"

§ 4. Prawa i obowiązki Administratora

 • Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. publikacji każdego pytania płatnego zadanego przez Użytkownika wraz z odpowiedzią na nie przez Eksperta, jak również jeżeli w ocenie Eksperta zajdzie potrzeba zadania pytania dodatkowego, do publikacji całej Konwersacji między Ekspertem a Użytkownikiem wraz z załączonymi zdjęciami, (adres e-mail Użytkownika nie jest publikowany)
  2. przeprowadzenia modernizacji Portalu, a tym samym do całkowitego czy też częściowego wyłączenia Portalu na czas niezbędny do przeprowadzenia ww. prac jak i do całkowitego zaprzestania działania Portalu
  3. zamieszczania w Portalu treści reklamowych, ogłoszeniowych i innych o podobnym charakterze do treści prezentowanych
  4. zmiany treści Regulaminu z ważnych powodów, zwłaszcza organizacyjnych, technicznych lub prawnych, bez uzasadniania przyczyny w każdym momencie. Zaktualizowana treść Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie Portalu, a Użytkownicy zostaną poinformowani o aktualizacji w widocznym miejscu na Portalu. Jeżeli zmiana nastąpi w trakcie, kiedy Użytkownik będzie oczekiwał na odpowiedź Eksperta –wciąż będzie obowiązywał go stary Regulamin do momentu aż Konwersacja między nim a Ekspertem się zakończy
 • Administrator ma obowiązek:
  1. przyłożenia wszelkich starań do prawidłowego funkcjonowania Portalu

§ 5. Odpowiedzialność

 • Administrator ani Eksperci nie ponoszą odpowiedzialności:
  1. za informacje i materiały umieszczane w ramach pytania płatnego. Osoba, która zamieszcza w Portalu treści zabronione również w ramach pytania płatnego może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź też osób trzecich
  2. z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z opublikowaniem przez Administratora zdjęć/wizerunku tych Osób, jeżeli pochodzą one z materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w ramach pytania płatnego. Wszelką odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który zamieścił sporne materiały
  3. nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Portalu materiałów czy informacji. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik
  4. za skutki wykorzystania informacji nabytych w ramach korzystania przez Użytkownika z Portalu w tym za skutki wykorzystania informacji nabytych w odpowiedzi na pytanie płatne. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik
 • Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Portalu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego
 • Jakiekolwiek odniesienia (linki) do innych stron internetowych nie stanowią wskazania Administratora do ich użytkowania przez użytkowników Portalu

§ 6. Reklamacje

 • Reklamacje związane z działaniem Portalu oraz świadczonymi usługami należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego wybierając odpowiedni temat wiadomości „Reklamacje” nie później niż 5 dni roboczych następujących po zdarzeniu, które jest przedmiotem reklamacji
 • Administrator Portalu rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania
 • Obowiązek udowodnienia nienależytego wykonania usług spoczywa na Użytkowniku zgłaszającym reklamację